Central Florida vs Georgia Southern 
Type: Moneyline - Status: OPEN {DEBUG: 2W-12 / MATCH}
Georgia Southern +600
Central Florida-1000
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / HALF}
Over - 1H70 (-110)
Under - 1H70 (-110)
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / MATCH}
Over147 (-105)
Under147 (-115)
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
Georgia Southern +12 (-110)
Central Florida-12 (-110)
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / HALF}
Georgia Southern  - 1H+6 (-105)
Central Florida - 1H-6 (-115)
Pennsylvania vs Villanova (#21)
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
Villanova (#21)-7 (-115)
Pennsylvania+7 (-105)
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / MATCH}
Over140 (-105)
Under140 (-115)
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / HALF}
Over - 1H65 (-110)
Under - 1H65 (-110)
Type: Moneyline - Status: OPEN {DEBUG: 2W-12 / MATCH}
Villanova (#21)-340
Pennsylvania+270
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / HALF}
Villanova (#21) - 1H-4 (-105)
Pennsylvania - 1H+4 (-115)
New Mexico  vs Colorado
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
Colorado-5 (-115)
New Mexico +5 (-105)
Type: Moneyline - Status: OPEN {DEBUG: 2W-12 / MATCH}
Colorado-225
New Mexico +185
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / HALF}
Over - 1H79 (-110)
Under - 1H79 (-110)
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / HALF}
Colorado - 1H-2 (-115)
New Mexico  - 1H+2 (-105)
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / MATCH}
Over166 (-110)
Under166 (-110)
Wyoming vs Denver U
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / HALF}
Over - 1H71 (-110)
Under - 1H71 (-110)
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / MATCH}
Over150 (-110)
Under150 (-110)
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / HALF}
Denver U - 1H+3 (-105)
Wyoming - 1H-3 (-115)
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
Denver U+7 (-110)
Wyoming-7 (-110)
Type: Moneyline - Status: OPEN {DEBUG: 2W-12 / MATCH}
Denver U+270
Wyoming-340